central parking

Privacy

PRIVCACYBELEID VAN CENTRALPARKING 

 Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die CentralParking ontvangt om de gevraagde opdracht/boeking/procedure uit te kunnen voeren. De inhoud van dit document in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mei 2018.

Wanneer u een boeking/reservering/opdracht plaatst bij CentralParking,  of om een andere reden persoonsgegevens aan CentralParking verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

 

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Parkinclusive Global BV h.o.d.n. CentralParking

Middenweg 11, 1432 DE te Aalsmeer.

Bereikbaar per telefoon op 023-2052639

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67632289

De functionaris is bereikbaar via info@centralparking.nl of 023-2052641.

 

2. Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel
2.1       Ten behoeve van de verwerking van uw boeking, reservering of procedure worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: (deze gegevens worden bij de  boeking/reservering aan u gevraagd)  

                       a) voor- en achternaam
                       b) telefonnummer(s),  e-mailadres(sen)
                       c) kenteken van de auto, merk/type

  1. d) overige persoonskenmerken die nodig zijn om de opdracht uit te kunnen  voeren.

2.2       Wij verwerken de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  Voor het uitvoeren van een goede, veilige en betrouwbare service.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Wij gebruiken uw naam en e-mailadres om u onze e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over onze dienstverlening te mailen.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

  1. Bewaartermijnen

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens gedurende de duur van de opdracht/boeking tot maximaal één jaar na beëindiging van de reservering. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, mits dit  de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst niet schaadt. Uw gegevens worden privacy vriendelijk behandeld en voldoen aan de wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken (mits dit  de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst niet schaadt)

of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Duurzaam Repareren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

  1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wijhebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Centralparking