central parking

voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – Valet Parking

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

 1. Parkinclusive Global bv: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 2. Klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die gebruik wenst te maken van de diensten van Parkinclusive Global bv en hierbij een overeenkomst aangaat met Parkinclusive Global bv
 3. Overeenkomst: de tot stand gekomen overeenkomst tussen de klant en

Parkinclusive Global bv

 1. Dienst: de uitvoering van de overeenkomst met Parkinclusive Global bv, te weten het leveren van (valet)parking diensten
 2. Website: de websites van Parkinclusive Global bv: centralparking.nl en www.bijschipholparkeren.nl, als ook via een website van wederverkopers van Parkinclusive Global bv
 3. Voertuig: het motorvoertuig dat klant in bewaarneming geeft aan Parkinclusive Global bv c.q. parkeert / laat parkeren op een terrein dat eigendom is van Parkinclusive Global bv

Artikel 2 – Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Parkinclusive Global bv en de klant, waarbij de toepasselijkheid van eventuele door de klant gehanteerde algemene voorwaarden expliciet wordt uitgesloten
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit in de overeenkomst schriftelijk tussen de partijen is overeenkomen. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Parkinclusive Global bv waarbij voor de uitvoering door Parkinclusive Global bv derden worden ingeschakeld
 3. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige niet nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen op dat moment overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – De totstandkoming van de overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat de klant via inschrijving op de website het aanbod van Parkinclusive Global bv aanvaardt, dan wel op het moment dat de klant akkoord gaat met de door Parkinclusive Global bv gezonden opdrachtbevestiging, behoudens de situatie dat ten gevolge van een storende omstandigheid de klant de opdrachtbevestiging niet heeft kunnen accorderen en/of  Parkinclusive Global bv feitelijk uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst en dit voor de klant kenbaar is c.q. behoorde te zijn.
 2. Elk aanbod aan de klant dat in welke vorm dan ook door Parkinclusive Global bv is gedaan, is in elke opzicht steeds vrijblijvend en kan binnen vijf werkdagen, na acceptatie door de klant, door Parkinclusive Global bv worden herroepen. Mondelinge aanbiedingen gedaan door Parkinclusive Global bv zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door Parkinclusive Global bv zijn bevestigd.
 3. Aan mogelijke type- en/of drukfouten in aanbiedingen zijdens Parkinclusive Global bv kunnen geen rechten worden ontleend door de klant en/of derden.

Artikel 4 – Boeking website

 1. Indien de klant het aanbod van Parkinclusive Global bv accepteert door boeking op de website, komt op dat moment een overeenkomst tot stand, tenzij Parkinclusive Global bv de boeking van de klant niet accepteert, onder mededeling hiervan aan de klant, zonder dat Parkinclusive Global bv gehouden is redenen mede te delen aan de klant.
 2. Boekingen via de website kunnen plaatsvinden tot 1 uur voor de uit te voeren dienst. Boekingen binnen 1 uur voor de uit te voeren dienst kunnen enkel telefonisch worden gedaan, waarna de klant een bevestigingsmail ontvangt die hij /zij dient te accorderen.
 3. Aanmelding op de website is alleen mogelijk, nadat de klant heeft aangegeven deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de inhoud akkoord te vinden.
 4. Klant is gehouden zijn/haar gegevens die voor de boeking gevraagd worden, volledig naar waarheid in te vullen. Klant is ouder dan 18 jaar.
 5. Na de boeking ontvangt de klant een bevestigingsmail van Parkinclusive Global bv. Indien de gegevens onjuist en/of onvolledig zijn in de bevestigingsmail dan dient de klant dit schriftelijk te melden in de periode tot 24 uur voor de uitvoering van de dienst.
 6. Door aanmelding op de website gaat de klant ermee akkoord dat zijn/haar (persoons-/adres)gegevens worden opgeslagen door Parkinclusive Global bv en dat de gegevens gebruikt mogen worden voor het toezenden van aanbiedingen en nieuws van Parkinclusive Global bv. De klant kan zich hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@centralparking.nl.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

 1. Parkinclusive Global bv zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Parkinclusive Global bv opgedragen taak mag worden verwacht en zal alle mogelijke zorg betrachten ter uitvoering van de dienst. De verbintenis zijdens Parkinclusive Global bv betreft een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 2. Parkinclusive Global bv en klant dienen elkaar te allen tijde te informeren over omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op de goede uitvoering van de overeenkomst op de hoogte moet zijn. Klant staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de door hem/haar of op zijn/haar verzoek door een derde aan Parkinclusive Global bv ter beschikking gestelde gegevens.
 3. Klant zal Parkinclusive Global bv steeds de gelegenheid geven de dienst naar behoren uit te voeren, waaronder het aanleveren van door Parkinclusive Global bv gevraagde en/of relevante informatie.
 4. Parkinclusive Global bv heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden zonder dat zij daartoe toestemming van de klant nodig heeft. Klant is niet gerechtigd zelf of door derden werkzaamheden te laten uitvoeren, die behoren of zouden kunnen behoren tot de opdracht aan Parkinclusive Global bv.

Artikel 6 – Parkeren, inleveren en ophalen van het voertuig

 1. Op het moment van het aangaan van de overeenkomst is de klant gehouden het inlever- en ophaaltijdstip van het voertuig mede te delen aan Parkinclusive Global bv. Het wijzigen van deze data en tijdstippen is mogelijk tot 24 uur voor uitvoering van de dienst. In geval dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden, zoals het wijzigen van vluchttijden, dan is de klant gehouden deze omstandigheden zo spoedig mogelijk voor de uitvoering van de dienst schriftelijk, via e-mail naar info@centralparking.nl of telefonisch mede te delen aan Parkinclusive Global bv.
 2. Klant is gehouden 25 minuten voor de gewenste uitvoering van de dienst van Parkinclusive Global bv telefonisch op het door Parkinclusive Global bv opgegeven telefoonnummer te informeren dat Parkinclusive Global bv op het gewenste tijdstip het voertuig in ontvangst dient te nemen.
 3. Parkinclusive Global bv zal zich vervolgens inspannen het voertuig op het gewenste tijdstip in ontvangst te nemen. Het is echter voor Parkinclusive Global bv toegestaan dit tijdstip te overschrijden met maximaal 30 minuten. Dit geldt niet indien er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden, zoals vertraging in vluchttijden en/of (start) gebreken aan het voertuig en/of verkeerstechnische omstandigheden al dan niet het gevolg van overheidsmaatregelen.
 4. Parkinclusive Global bv zal een voertuig in bewaarneming nemen indien de betaling conform de reservering heeft plaatsgevonden Indien de betaling nog niet heeft plaatsgevonden dan dient de klant alsnog aan deze verplichting te voldoen door middel van pinbetaling of contante betaling tijdens het inleveren van het voertuig. Indien er geen betaling heeft plaats gevonden zal Parkinclusive Global bv het voertuig niet in bewaarneming nemen.
 5. Op het moment dat de klant het voertuig in bewaarneming geeft aan Parkinclusive Global bv wordt de staat van het voertuig opgenomen en worden er foto’s genomen van het voertuig en vastgelegd op het inleverformulier en plaatst de klant zijn/haar handtekening op het inleverformulier. Parkinclusive Global bv noteert enkel schade die niet onder de gebruikersschade valt. Onder de gebruikersschade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: slijtage, krasjes en/of beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig gangbaar zijn.
 6. Alle medewerkers van Parkinclusive Global bv beschikken over een pas van van Parkinclusive Global bv. Klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van deze pas en het inleveren van het voertuig bij de medewerkers van Parkinclusive Global bv.
 7. Klant dient het voertuig op het moment dat hij/zij deze weer in ontvangst neemt direct te inspecteren op mogelijke schade of wijzigingen in vergelijking met het moment van inlevering van het voertuig. Parkinclusive Global bv is nimmer aansprakelijk voor schade aan het voertuig die op het inleverformulier staat opgetekend. Indien er sprake is van schade aan het voertuig die niet staat opgetekend op het inleverformulier, dient de klant dit te (laten) noteren op het door hem/haar te ondertekenen ontvangstformulier, bij gebreke waarvan klant zijn/haar rechten om te klagen en/of vorderingen uit hoofde van mogelijke schade jegens Parkinclusive Global bv verwerkt. Hierbij opgemerkt dat Parkinclusive Global bv enkel aansprakelijk is voor schade aan voertuigen met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.
 8. Klant dient bij het in ontvangst nemen van het voertuig zijn deel van de overeenkomst en een identiteitsbewijs te kunnen tonen aan de medewerker van Parkinclusive Global bv. Parkinclusive Global bv is gerechtigd een fotokopie te maken van dit identiteitsbewijs. Kan de klant geen identiteitsbewijs tonen, dan is Parkinclusive Global bv gerechtigd het voertuig niet te retourneren aan de klant, totdat de klant zich wel kan identificeren.

Artikel 7 – (Overige) verplichtingen klant

 1. Klant is verplicht het voertuig casco/allrisk te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de overeenkomst, tenzij de klant kan aantonen dat het voertuig niet casco/allrisk te verzekeren is.
 2. Klant is gehouden:
 3. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) in het voertuig is uitgeschakeld op het moment dat hij/zij het voertuig inlevert bij Parkinclusive Global bv. Indien het voertuig van de klant niet functioneert / niet start tijdens de periode van bewaarneming dan komt dit volledig voor rekening en risico van de klant
 4. bij het inleveren van het voertuig de identiteit van de medewerker van Parkinclusive Global bv te controleren middels het laten tonen van zijn/haar pas. Overhandigt de klant het voertuig aan een persoon die geen chauffeurspas heeft getoond, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de klant
 5. geen waardevolle spullen in de auto achter te laten

Artikel 8A – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de dienst dienen door de klant te worden gemeld op het door hem/haar te ondertekenen ontvangstformulier bij retournering van het voertuig, bij gebreke waarvan de klant zijn/haar rechten om te klagen en/of vorderingen in te stellen omtrent mogelijke klachten jegens Parkinclusive Global bv verwerkt.
 2. Parkinclusive Global bv zal binnen 14 dagen na ondertekening van het ontvangstformulier schriftelijk reageren op de klacht middels toezending van een reactie naar het door de klant opgegeven email adres.
 3. Indien klachten gegrond zijn, naar het oordeel van Parkinclusive Global bv, zal Parkinclusive Global bv de klant compensatie bieden die Parkinclusive Global bv redelijk acht, welke compensatie nimmer hoger zal zijn dan het bedrag dat de klant heeft voldaan aan Parkinclusive Global bv voor de uitvoering van de dienst.

   

  Artikel 8B – Klachtenregeling

  1. In deze Klachtenregeling wordt verstaan onder:

  a   Klager

  de natuurlijke persoon of rechts persoon die een klacht indient. Klager kan zijn:

  –   de klant

  –   een vertegenwoordiger namens de klant

  –   nabestaande(n) van een overleden klant

  b   Klacht

  een klacht kan zijn:

  –   een uiting van ongenoegen over de dienstverlening

  –   een aansprakelijkheidsstelling m.b.t. geleden schade

  c   Geschil

  een klacht, die na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de klager is opgelost en de klant daarin niet berust.

  d   Oordeel

  een schriftelijke reactie inhoudende een standpunt of mededeling over een klacht van namens de parkeeraanbieder. Een dergelijk oordeel kan een voorlopig of definitief karakter hebben.

   

   2. Doelstellingen van de Klachtenregeling

  De Klachtenregeling heeft tot doel:

  • een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van onvrede en klachten te bieden, gericht op het oplossen van de klacht;
  • het zo nodig verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van de onderneming; 

   

  3. Indienen van uiting van onvrede en/of een klacht

  1. De klager wendt zich bij klachten eerst tot de dienstverlener (rechtspersoon)
  2. De klager of diens vertegenwoordiger dient de klacht schriftelijk / per email in, die rechtstreeks gericht is aan de onderneming.
  3. De onderneming zal binnen twee weken na het ontvangen van de klacht in contact treden met de klager. Wanneer het contact niet tot een afdoende oplossing van de klacht leidt, wordt de klager of diens vertegenwoordiger gewezen op de mogelijkheid het voor te leggen aan de geschillencommissie van de stichting.
  4. De onderneming en de klager of diens vertegenwoordiger proberen in samenspraak met elkaar tot een bevredigende oplossing te komen.

   

  4. Ontvankelijkheid

  1. De klager zal niet ontvankelijk worden verklaard in zijn klacht indien:
  2. een klacht geen betrekking heeft op een geleverde dienst
  3. een klacht wordt ingediend door een andere persoon dan de kring van personen die op grond van artikel 1 van de Klachtenregeling een klacht kan indienen.
  4. Indien de klacht op anderen dan de onderneming betrekking heeft.

    

  5. Klachtbehandeling

  1. Na ontvangst van de schriftelijke klacht neemt de onderneming contact op met de klager om in samenspraak met de klager te bepalen hoe de klacht het best behandeld kan worden.
  2. Bij de behandeling van de klacht zal de behandelaar van de onderneming hoor en wederhoor toepassen
  3. De klager wordt schriftelijk door de klachtenfunctionaris op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.
  4. Indien de behandelaar het nodig acht om tot een oplossing van de klacht te komen, kan een externe partij, bijvoorbeeld een deskundige, schade-expert worden ingeschakeld.
  5. De klager ontvangt na afloop van de klachtbehandeling een brief en of email van de onderneming waarin met redenen is omkleed tot welke uitkomst het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen er over en naar aanleiding van de klacht zijn genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten zullen zijn gerealiseerd.

    

  6. Termijnen

  1. Een klacht dient te worden ingediend binnen twee weken nadat de klager bekend is dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen dat de dienstverlening van de onderneming een klacht zou kunnen opleveren als bedoeld in de Klachtenregeling.
  2. Indien het een materiële schade (aan of in het voertuig), dan dient de klager dit onverwijld bij de onderneming bekend te maken. Teneinde de verwijtbaarheid jegens de onderneming vast te kunnen stellen 1).  
  3. Indien de termijn is verstreken, zal de klacht nog steeds in behandeling worden genomen, echter de klager wordt gevraagd schriftelijk toe te lichten waarom de klacht niet onverwijld (materiële schade) of pas na twee weken (dienstverlening) wordt ingediend.
  4. De onderneming zal de klachtenbehandeling binnen acht weken hebben afgerond.
  5. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen tot een oplossing van de klacht te komen, kan de termijn door de onderneming met zoveel langer als nodig is worden verlengd op voorwaarde dat de klager met de verlenging schriftelijk heeft ingestemd.

   

  • Het onverwijld melden van de materiële schade is van belang om de causaliteit vast te stellen. Het is immers mogelijk dat de schade na de bewaring door de parkeerondernemer is ontstaan.

  7. Geschillencommissie Stichting Kwaliteitszorg Parkeren

  1. Indien de klager zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtbehandeling en van oordeel is dat de klacht niet is opgelost, is sprake van een geschil. Het geschil kan schriftelijk voorgelegd worden aan de stichting Kwaliteitszorg Parkeren.

   

  8. Informatie

  1. De onderneming draagt er zorg voor dat de regeling bij het algemene publiek, en klanten het bijzonder wordt bekendgemaakt, o.a. door vermelding op de eigen website, het verstrekken van folders en het mondeling wijzen op het bestaan van de Klachtenregeling in geval van een klacht.

   

  9. Kosten

  1. De klager is voor de klachtbehandeling zoals neergelegd in deze Klachtenregeling geen kosten verschuldigd.
  2. Als de klager bij de behandeling van de klacht (rechts)bijstand inschakelt, zijn de kosten daarvan voor eigen rekening.

   

  10. Geheimhouding

  1. De bij de klachtbehandeling betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van verkregen (persoons-)gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel redelijkerwijs bekend geacht moet worden te zijn. Dit betekent dat deze gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt.
  2. Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting (als bedoeld in dit artikel lid 1) is toegestaan indien een wettelijk voorschrift, een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak of ambtshalve verplichtingen tot bekendmaking verplichten.

   

  11. Verwerking persoonsgegevens

  1. De onderneming s verantwoordelijk voor het vastleggen van de gegevens.
  2. De onderneming valt aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en zal zorgdragen voor een zorgvuldige omgang met verkregen persoonsgegevens.
  3. De persoonsgegevens als bedoeld in dit artikel zullen maximaal 2 jaar, nadat de behandeling van de klacht is afgerond, worden bewaard, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om deze gegevens langer te bewaren.

   

  12. Inwerkingtreding

  De Klachtenregeling is op 01-01-2020 vastgesteld en treedt per voorgenoemde datum in werking.

 

Artikel 9 – Prijs en betaling

 1. De door Parkinclusive Global bv gehanteerde prijzen c.q. tarieven voor de dienst staan vermeld op de website of in de bevestigingsmail die Parkinclusive Global bv zendt aan de klant, indien de klant niet via de website boekt.
 2. Betaling dient te geschieden in Euro tijdens de boeking via de website, dan wel binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsmail op een door Parkinclusive Global bv aangewezen bankrekeningnummer. Boekingen binnen 24 uur voor uitvoering van de dienst worden enkel in behandeling genomen, indien de betalingen worden gedaan binnen 2 uur na ontvangst van de bevestigingsmail van Parkinclusive Global bv aan de klant.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten een betalingsverplichting niet op. Klant is niet gerechtigd door hem/haar verschuldigde bedragen aan Parkinclusive Global bv te verrekenen met (mogelijke) vorderingen van de klant op Parkinclusive Global bv.
 4. Indien facturen binnen de gestelde termijn niet worden voldaan, is de klant wettelijke rente verschuldigd op grond van de wet.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant of indien de klant anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over van diens vermogen verliest, zijn de vorderingen van Parkinclusive Global bv op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien Parkinclusive Global bv door niet betaling van klant gedwongen wordt maatregelen te nemen, teneinde alsnog betaling te bewerkstelligen, zijn de daarmee samenhangende buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op basis van BIK-staffel.
 7. Betaling van een bepaalde geldsom strekt in de eerste plaats tot betaling van de kosten, vervolgens ter betaling van de reeds verschenen rente en ten slotte ter betaling van de hoofdsom en de lopende rente, ongeacht of bij de betaling door de klant andere aanwijzingen worden gegeven.
 8. Indien de klant later terugkomt dan gepland c.q. de termijn van de overeenkomst wordt verlengd, dient de klant dit per e-mail, per sms of telefonisch kenbaar te maken aan Parkinclusive Global bv. Er wordt € 7,50 extra per dag in rekening gebracht bij de klant door Parkinclusive Global bv. Eerdere terugkomst dan gepland c.q. een verkorting van de termijn van de overeenkomst geeft geen recht op restitutie van een reeds betaald bedrag door de klant en/of een korting op een nog te betalen bedrag door de klant.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Parkinclusive Global bv is nimmer aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt, indien de klant deze schade niet tijdig heeft gemeld conform hetgeen staat opgetekend in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 2. Parkinclusive Global bv is nimmer aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt, indien deze schade wordt vergoed door de verzekeraar van de klant.
 3. Parkinclusive Global bv is nimmer aansprakelijk voor schade die de klant lijdt of nog zal lijden als gevolg van brand(stichting), (inbraak)schade aan het voertuig of diefstal c.q. verduistering van het voertuig die de klant in bewaarneming heeft gegeven, tenzij de klant bewijst dat de schade is ontstaan tijdens de periode dat het voertuig in bewaarneming is gegeven, Parkinclusive Global bv niet de zorg van een goed bewaarnemer in acht heeft genomen en de door de klant geleden schade hiervan het gevolg is.
 4. Parkinclusive Global bv is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door derden als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet op bewuste roekeloosheid zijdens Parkinclusive Global bv. Parkinclusive Global bv is niet aansprakelijk voor autoruit schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2.  de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

6. Parkinclusive Global bv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. 

7. Parkinclusive Global bv is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de door klant verstrekte informatie.

8. Wanneer blijkt dat de door de klant geclaimde schade reeds op het voertuig aanwezig was op het moment dat deze bij Parkinclusive Global bv werd ingeleverd, worden er handlingskosten ter grootte van Euro 78,68 (excl. BTW) in rekening gebracht conform convenant regeling administratiekosten (artikel 10 van het convenant).

Artikel 11 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht zijdens Parkinclusive Global bv wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Parkinclusive Global bv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Parkinclusive Global bv niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen door (onder)aannemers of personeel van Parkinclusive Global bv worden daaronder begrepen.
 3. Zodra het voor Parkinclusive Global bv blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmacht situatie heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen, zonder dat de andere partij schadevergoeding is verschuldigd.
 4. Voor zover Parkinclusive Global bv ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels uitvoering heeft gegeven aan de dienst, echter eerder dan de overeengekomen termijn haar werkzaamheden wegens overmacht dient te staken, dan is Parkinclusive Global bv gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte, separaat in rekening te brengen aan de klant. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 12 – Einde van de overeenkomst / annulering

 1. Klant is gerechtigd de overeenkomst kosteloos op te zeggen (annuleren) tot 24 uur voordat de dienst uitgevoerd dient te worden.
 2. Indien klant opzegt (annuleert) in de periode vanaf 24 uur tot de uitvoering van de dienst, dan wel de klant niet verschijnt op het overeengekomen tijdstip (no show), is hij/zij de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 3. Parkinclusive Global bv kan de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang opzeggen, onverminderd de overige rechten van Parkinclusive Global bv op grond van wettelijke bepalingen, indien:
 4. klant niet uiterlijk 1 uur voor de uitvoering van de dienst de overeengekomen vergoeding heeft voldaan;
 5. klant tekortschiet in de nakoming van overige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst, nadat Parkinclusive Global bv hem/haar in gebreke heeft gesteld en ook na verstrijking van een redelijke (herstel)termijn, tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Voor de toepassing van dit onderdeel is een ingebrekestelling elke mededeling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat Parkinclusive Global bv nakoming verlangt;
 6. na het sluiten van de overeenkomst Parkinclusive Global bv ter kennis genomen omstandigheden gegrond zijn dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 7. klant in staat van faillissement is verklaard, aan hem/haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, door beslaglegging, door onder curatele stelling of anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen verliest, één en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden of klant buiten faillissement of schuldeisers een akkoord heeft aangeboden;
 8. klant overlijdt

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

Parkinclusive Global bv is eigenaar van alle rechten van intellectueel eigendom op haar woord- en beeldmerken, handelsnamen en domeinnamen, zoals deze (ook) vermeld staan op haar website (www.centralparking.nl). Klant is niet gerechtigd deze zaken te gebruiken, kopiëren, verveelvoudigen en/of openbaar maken, tenzij Parkinclusive Global bv hier vooraf schriftelijk haar toestemming voor geeft.

Artikel 14 – Vrijwaring

 1. Klant vrijwaart Parkinclusive Global bv voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Parkinclusive Global bv toerekenbaar is.
 2. Indien Parkinclusive Global bv uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden Parkinclusive Global bv, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Parkinclusive Global bv zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de klant en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten welke Parkinclusive Global bv sluit met de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, welke Parkinclusive Global bv sluit met de klant of uit andere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter, door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam behandeld worden.
 3. Afgezien van hetgeen onder artikel 15 lid 2 van deze algemene voorwaarden is bepaald, behoudt Parkinclusive Global bv zich het recht voor om de klant te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaats van de klant.

ALGEMENE VOORWAARDEN – Shuttle Service

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

 1. Parkinclusive Global bv: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 2. Klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die gebruik wenst te maken van de diensten van Parkinclusive Global bv en hierbij een overeenkomst aangaat met Parkinclusive Global bv
 3. Overeenkomst: de tot stand gekomen overeenkomst tussen de klant en

Parkinclusive Global bv

 1. Dienst: de uitvoering van de overeenkomst met Parkinclusive Global bv, te weten het leveren van (shuttle)parking diensten
 2. Website: de websites van Parkinclusive Global bv: centralparking.nl en www.bijschipholparkeren.nl, als ook via een website van wederverkopers van Parkinclusive Global bv
 3. Voertuig: het motorvoertuig dat klant in bewaarneming geeft aan Parkinclusive Global bv c.q. parkeert op een terrein dat eigendom is van Parkinclusive Global bv

Artikel 2 – Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Parkinclusive Global bv en de klant, waarbij de toepasselijkheid van eventuele door de klant gehanteerde algemene voorwaarden expliciet wordt uitgesloten
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit in de overeenkomst schriftelijk tussen de partijen is overeenkomen. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Parkinclusive Global bv waarbij voor de uitvoering door Parkinclusive Global bv derden worden ingeschakeld
 3. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige niet nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen op dat moment overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – De totstandkoming van de overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat de klant via inschrijving op de website het aanbod van Parkinclusive Global bv aanvaardt, dan wel op het moment dat de klant akkoord gaat met de door Parkinclusive Global bv gezonden opdrachtbevestiging, behoudens de situatie dat ten gevolge van een storende omstandigheid de klant de opdrachtbevestiging niet heeft kunnen accorderen en/of  Parkinclusive Global bv feitelijk uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst en dit voor de klant kenbaar is c.q. behoorde te zijn.
 2. Elk aanbod aan de klant dat in welke vorm dan ook door Parkinclusive Global bv is gedaan, is in elke opzicht steeds vrijblijvend en kan binnen vijf werkdagen, na acceptatie door de klant, door Parkinclusive Global bv worden herroepen. Mondelinge aanbiedingen gedaan door Parkinclusive Global bv zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door Parkinclusive Global bv zijn bevestigd.
 3. Aan mogelijke type- en/of drukfouten in aanbiedingen zijdens Parkinclusive Global bv kunnen geen rechten worden ontleend door de klant en/of derden.

Artikel 4 – Boeking website

 1. Indien de klant het aanbod van Parkinclusive Global bv accepteert door boeking op de website, komt op dat moment een overeenkomst tot stand, tenzij Parkinclusive Global bv de boeking van de klant niet accepteert, onder mededeling hiervan aan de klant, zonder dat Parkinclusive Global bv gehouden is redenen mede te delen aan de klant.
 2. Boekingen via de website kunnen plaatsvinden tot 1 uur voor de uit te voeren dienst. Boekingen binnen 1 uur voor de uit te voeren dienst kunnen enkel telefonisch worden gedaan, waarna de klant een bevestigingsmail ontvangt die hij /zij dient te accorderen.
 3. Aanmelding op de website is alleen mogelijk, nadat de klant heeft aangegeven deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de inhoud akkoord te vinden.
 4. Klant is gehouden zijn/haar gegevens die voor de boeking gevraagd worden, volledig naar waarheid in te vullen. Klant is ouder dan 18 jaar.
 5. Na de boeking ontvangt de klant een bevestigingsmail van Parkinclusive Global bv. Indien de gegevens onjuist en/of onvolledig zijn in de bevestigingsmail dan dient de klant dit schriftelijk te melden in de periode tot 24 uur voor de uitvoering van de dienst.
 6. Door aanmelding op de website gaat de klant ermee akkoord dat zijn/haar (persoons-/adres)gegevens worden opgeslagen door Parkinclusive Global bv en dat de gegevens gebruikt mogen worden voor het toezenden van aanbiedingen en nieuws van Parkinclusive Global bv. De klant kan zich hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@centralparking.nl.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

 1. Parkinclusive Global bv zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Parkinclusive Global bv opgedragen taak mag worden verwacht en zal alle mogelijke zorg betrachten ter uitvoering van de dienst. De verbintenis zijdens Parkinclusive Global bv betreft een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 2. Parkinclusive Global bv en klant dienen elkaar te allen tijde te informeren over omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op de goede uitvoering van de overeenkomst op de hoogte moet zijn. Klant staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de door hem/haar of op zijn/haar verzoek door een derde aan Parkinclusive Global bv ter beschikking gestelde gegevens.
 3. Klant zal Parkinclusive Global bv steeds de gelegenheid geven de dienst naar behoren uit te voeren, waaronder het aanleveren van door Parkinclusive Global bv gevraagde en/of relevante informatie.
 4. Parkinclusive Global bv heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden zonder dat zij daartoe toestemming van de klant nodig heeft. Klant is niet gerechtigd zelf of door derden werkzaamheden te laten uitvoeren, die behoren of zouden kunnen behoren tot de opdracht aan Parkinclusive Global bv.

Artikel 6 – Parkeren, inleveren en ophalen van het voertuig

 1. Op het moment van het aangaan van de overeenkomst is de klant gehouden het inlever- en ophaaltijdstip van het voertuig mede te delen aan Parkinclusive Global bv. Het wijzigen van deze data en tijdstippen is mogelijk tot 24 uur voor uitvoering van de dienst. In geval dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden, zoals het wijzigen van vluchttijden, dan is de klant gehouden deze omstandigheden zo spoedig mogelijk voor de uitvoering van de dienst schriftelijk, via e-mail naar info@centralparking.nl of telefonisch mede te delen aan Parkinclusive Global bv.

De klant dient er rekening mee te houden dat er voldoende tijd genomen moet worden voor de Shuttle Service en de aansluiting daarmee met de betreffende vlucht. In principe is er een minimale tijd nodig van 30 minuten na aankomst op het parkeerterrein zelf, alvorens het vertrek van transfer zelf. Parkinclusive Global bv is dan ook niet aansprakelijk voor het missen van een vlucht en overige gevolgschades door onvoldoende rekening houden van de klant met de betreffende aansluitingen. Wachttijden komen voor en hier dient rekening mee gehouden te worden. Als richtlijn parkeert u minimaal 3 uur voor vertrek van het vliegtuig en in de zomerperiode minimaal 4 uur voor vertrek van het vliegtuig.

 1. Klant is gehouden 25 minuten voor de gewenste uitvoering van de dienst van Parkinclusive Global bv telefonisch op het door Parkinclusive Global bv opgegeven telefoonnummer te informeren dat Parkinclusive Global bv op het gewenste tijdstip het voertuig in ontvangst dient te nemen.
 2. Parkinclusive Global bv zal zich vervolgens inspannen het voertuig op het gewenste tijdstip in ontvangst te nemen. Het is echter voor Parkinclusive Global bv toegestaan dit tijdstip te overschrijden met maximaal 30 minuten.
 3. Parkinclusive Global bv zal een voertuig in bewaarneming nemen indien de betaling conform de reservering heeft plaatsgevonden Indien de betaling nog niet heeft plaatsgevonden dan dient de klant alsnog aan deze verplichting te voldoen door middel van pinbetaling of contante betaling tijdens het inleveren van het voertuig. Indien er geen betaling heeft plaats gevonden zal Parkinclusive Global bv het voertuig niet in bewaarneming nemen.
 4. Op het moment dat de klant het voertuig in bewaarneming geeft aan Parkinclusive Global bv wordt de staat van het voertuig opgenomen en worden er foto’s genomen van het voertuig en vastgelegd op het inleverformulier en plaatst de klant zijn/haar handtekening op het inleverformulier. Parkinclusive Global bv noteert enkel schade die niet onder de gebruikersschade valt. Onder de gebruikersschade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: slijtage, krasjes en/of beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig gangbaar zijn.
 5. Alle medewerkers van Parkinclusive Global bv beschikken over een pas van van Parkinclusive Global bv. Klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van deze pas en het inleveren van het voertuig bij de medewerkers van Parkinclusive Global bv.
 6. Klant dient het voertuig op het moment dat hij/zij deze weer in ontvangst neemt direct te inspecteren op mogelijke schade of wijzigingen in vergelijking met het moment van inlevering van het voertuig. Parkinclusive Global bv is nimmer aansprakelijk voor schade aan het voertuig die op het inleverformulier staat opgetekend. Indien er sprake is van schade aan het voertuig die niet staat opgetekend op het inleverformulier, dient de klant dit te (laten) noteren op het door hem/haar te ondertekenen ontvangstformulier, bij gebreke waarvan klant zijn/haar rechten om te klagen en/of vorderingen uit hoofde van mogelijke schade jegens Parkinclusive Global bv verwerkt. Hierbij opgemerkt dat Parkinclusive Global bv enkel aansprakelijk is voor schade aan voertuigen met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.
 7. Klant dient bij het in ontvangst nemen van het voertuig zijn deel van de overeenkomst en een identiteitsbewijs te kunnen tonen aan de medewerker van Parkinclusive Global bv. Parkinclusive Global bv is gerechtigd een fotokopie te maken van dit identiteitsbewijs. Kan de klant geen identiteitsbewijs tonen, dan is Parkinclusive Global bv gerechtigd het voertuig niet te retourneren aan de klant, totdat de klant zich wel kan identificeren.

Artikel 7 – (Overige) verplichtingen klant

 1. Klant is verplicht het voertuig casco/allrisk te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de overeenkomst, tenzij de klant kan aantonen dat het voertuig niet casco/allrisk te verzekeren is.
 2. Klant is gehouden:
 3. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) in het voertuig is uitgeschakeld op het moment dat hij/zij het voertuig inlevert bij Parkinclusive Global bv. Indien het voertuig van de klant niet functioneert / niet start tijdens de periode van bewaarneming dan komt dit volledig voor rekening en risico van de klant
 4. bij het inleveren van het voertuig de identiteit van de medewerker van Parkinclusive Global bv te controleren middels het laten tonen van zijn/haar pas. Overhandigt de klant het voertuig aan een persoon die geen chauffeurspas heeft getoond, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de klant
 5. geen waardevolle spullen in de auto achter te laten

Artikel 8A – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de dienst dienen door de klant te worden gemeld op het door hem/haar te ondertekenen ontvangstformulier bij retournering van het voertuig, bij gebreke waarvan de klant zijn/haar rechten om te klagen en/of vorderingen in te stellen omtrent mogelijke klachten jegens Parkinclusive Global bv verwerkt.
 2. Parkinclusive Global bv zal binnen 14 dagen na ondertekening van het ontvangstformulier schriftelijk reageren op de klacht middels toezending van een reactie naar het door de klant opgegeven email adres.
 3. Indien klachten gegrond zijn, naar het oordeel van Parkinclusive Global bv, zal Parkinclusive Global bv de klant compensatie bieden die Parkinclusive Global bv redelijk acht, welke compensatie nimmer hoger zal zijn dan het bedrag dat de klant heeft voldaan aan Parkinclusive Global bv voor de uitvoering van de dienst.

Artikel 8B – Klachtenregeling

1. In deze Klachtenregeling wordt verstaan onder:

a   Klager

de natuurlijke persoon of rechts persoon die een klacht indient. Klager kan zijn:

–   de klant

–   een vertegenwoordiger namens de klant

–   nabestaande(n) van een overleden klant

b   Klacht

een klacht kan zijn:

–   een uiting van ongenoegen over de dienstverlening

–   een aansprakelijkheidsstelling m.b.t. geleden schade

c   Geschil

een klacht, die na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de klager is opgelost en de klant daarin niet berust.

d   Oordeel

een schriftelijke reactie inhoudende een standpunt of mededeling over een klacht van namens de parkeeraanbieder. Een dergelijk oordeel kan een voorlopig of definitief karakter hebben.

 

 2. Doelstellingen van de Klachtenregeling

De Klachtenregeling heeft tot doel:

 • een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van onvrede en klachten te bieden, gericht op het oplossen van de klacht;
 • het zo nodig verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van de onderneming; 

 

3. Indienen van uiting van onvrede en/of een klacht

 1. De klager wendt zich bij klachten eerst tot de dienstverlener (rechtspersoon)
 2. De klager of diens vertegenwoordiger dient de klacht schriftelijk / per email in, die rechtstreeks gericht is aan de onderneming.
 3. De onderneming zal binnen twee weken na het ontvangen van de klacht in contact treden met de klager. Wanneer het contact niet tot een afdoende oplossing van de klacht leidt, wordt de klager of diens vertegenwoordiger gewezen op de mogelijkheid het voor te leggen aan de geschillencommissie van de stichting.
 4. De onderneming en de klager of diens vertegenwoordiger proberen in samenspraak met elkaar tot een bevredigende oplossing te komen.

 

4. Ontvankelijkheid

 1. De klager zal niet ontvankelijk worden verklaard in zijn klacht indien:
 2. een klacht geen betrekking heeft op een geleverde dienst
 3. een klacht wordt ingediend door een andere persoon dan de kring van personen die op grond van artikel 1 van de Klachtenregeling een klacht kan indienen.
 4. Indien de klacht op anderen dan de onderneming betrekking heeft.

  

5. Klachtbehandeling

 1. Na ontvangst van de schriftelijke klacht neemt de onderneming contact op met de klager om in samenspraak met de klager te bepalen hoe de klacht het best behandeld kan worden.
 2. Bij de behandeling van de klacht zal de behandelaar van de onderneming hoor en wederhoor toepassen
 3. De klager wordt schriftelijk door de klachtenfunctionaris op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.
 4. Indien de behandelaar het nodig acht om tot een oplossing van de klacht te komen, kan een externe partij, bijvoorbeeld een deskundige, schade-expert worden ingeschakeld.
 5. De klager ontvangt na afloop van de klachtbehandeling een brief en of email van de onderneming waarin met redenen is omkleed tot welke uitkomst het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen er over en naar aanleiding van de klacht zijn genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten zullen zijn gerealiseerd.

  

6. Termijnen

 1. Een klacht dient te worden ingediend binnen twee weken nadat de klager bekend is dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen dat de dienstverlening van de onderneming een klacht zou kunnen opleveren als bedoeld in de Klachtenregeling.
 2. Indien het een materiële schade (aan of in het voertuig), dan dient de klager dit onverwijld bij de onderneming bekend te maken. Teneinde de verwijtbaarheid jegens de onderneming vast te kunnen stellen 1).  
 3. Indien de termijn is verstreken, zal de klacht nog steeds in behandeling worden genomen, echter de klager wordt gevraagd schriftelijk toe te lichten waarom de klacht niet onverwijld (materiële schade) of pas na twee weken (dienstverlening) wordt ingediend.
 4. De onderneming zal de klachtenbehandeling binnen acht weken hebben afgerond.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen tot een oplossing van de klacht te komen, kan de termijn door de onderneming met zoveel langer als nodig is worden verlengd op voorwaarde dat de klager met de verlenging schriftelijk heeft ingestemd.

 

 • Het onverwijld melden van de materiële schade is van belang om de causaliteit vast te stellen. Het is immers mogelijk dat de schade na de bewaring door de parkeerondernemer is ontstaan.

7. Geschillencommissie Stichting Kwaliteitszorg Parkeren

 1. Indien de klager zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtbehandeling en van oordeel is dat de klacht niet is opgelost, is sprake van een geschil. Het geschil kan schriftelijk voorgelegd worden aan de stichting Kwaliteitszorg Parkeren.

 

8. Informatie

 1. De onderneming draagt er zorg voor dat de regeling bij het algemene publiek, en klanten het bijzonder wordt bekendgemaakt, o.a. door vermelding op de eigen website, het verstrekken van folders en het mondeling wijzen op het bestaan van de Klachtenregeling in geval van een klacht.

 

9. Kosten

 1. De klager is voor de klachtbehandeling zoals neergelegd in deze Klachtenregeling geen kosten verschuldigd.
 2. Als de klager bij de behandeling van de klacht (rechts)bijstand inschakelt, zijn de kosten daarvan voor eigen rekening.

 

10. Geheimhouding

 1. De bij de klachtbehandeling betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van verkregen (persoons-)gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel redelijkerwijs bekend geacht moet worden te zijn. Dit betekent dat deze gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt.
 2. Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting (als bedoeld in dit artikel lid 1) is toegestaan indien een wettelijk voorschrift, een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak of ambtshalve verplichtingen tot bekendmaking verplichten.

 

11. Verwerking persoonsgegevens

 1. De onderneming s verantwoordelijk voor het vastleggen van de gegevens.
 2. De onderneming valt aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en zal zorgdragen voor een zorgvuldige omgang met verkregen persoonsgegevens.
 3. De persoonsgegevens als bedoeld in dit artikel zullen maximaal 2 jaar, nadat de behandeling van de klacht is afgerond, worden bewaard, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om deze gegevens langer te bewaren.

 

12. Inwerkingtreding

De Klachtenregeling is op 01-01-2020 vastgesteld en treedt per voorgenoemde datum in werking.

 

Artikel 9 – Prijs en betaling

 1. De door Parkinclusive Global bv gehanteerde prijzen c.q. tarieven voor de dienst staan vermeld op de website of in de bevestigingsmail die Parkinclusive Global bv zendt aan de klant, indien de klant niet via de website boekt.
 2. Betaling dient te geschieden in Euro tijdens de boeking via de website, dan wel binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsmail op een door Parkinclusive Global bv aangewezen bankrekeningnummer. Boekingen binnen 24 uur voor uitvoering van de dienst worden enkel in behandeling genomen, indien de betalingen worden gedaan binnen 2 uur na ontvangst van de bevestigingsmail van Parkinclusive Global bv aan de klant.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten een betalingsverplichting niet op. Klant is niet gerechtigd door hem/haar verschuldigde bedragen aan Parkinclusive Global bv te verrekenen met (mogelijke) vorderingen van de klant op Parkinclusive Global bv.
 4. Indien facturen binnen de gestelde termijn niet worden voldaan, is de klant wettelijke rente verschuldigd op grond van de wet.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant of indien de klant anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over van diens vermogen verliest, zijn de vorderingen van Parkinclusive Global bv op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien Parkinclusive Global bv door niet betaling van klant gedwongen wordt maatregelen te nemen, teneinde alsnog betaling te bewerkstelligen, zijn de daarmee samenhangende buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op basis van BIK-staffel.
 7. Betaling van een bepaalde geldsom strekt in de eerste plaats tot betaling van de kosten, vervolgens ter betaling van de reeds verschenen rente en ten slotte ter betaling van de hoofdsom en de lopende rente, ongeacht of bij de betaling door de klant andere aanwijzingen worden gegeven.
 8. Indien de klant later terugkomt dan gepland c.q. de termijn van de overeenkomst wordt verlengd, dient de klant dit per e-mail, per sms of telefonisch kenbaar te maken aan Parkinclusive Global bv. Er wordt € 7,50 extra per dag in rekening gebracht bij de klant door Parkinclusive Global bv. Eerdere terugkomst dan gepland c.q. een verkorting van de termijn van de overeenkomst geeft geen recht op restitutie van een reeds betaald bedrag door de klant en/of een korting op een nog te betalen bedrag door de klant.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Parkinclusive Global bv is nimmer aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt, indien de klant deze schade niet tijdig heeft gemeld conform hetgeen staat opgetekend in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
  2. Parkinclusive Global bv is nimmer aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt, indien deze schade wordt vergoed door de verzekeraar van de klant.
  3. Parkinclusive Global bv is nimmer aansprakelijk voor schade die de klant lijdt of nog zal lijden als gevolg van brand(stichting), (inbraak)schade aan het voertuig of diefstal c.q. verduistering van het voertuig die de klant in bewaarneming heeft gegeven, tenzij de klant bewijst dat de schade is ontstaan tijdens de periode dat het voertuig in bewaarneming is gegeven, Parkinclusive Global bv niet de zorg van een goed bewaarnemer in acht heeft genomen en de door de klant geleden schade hiervan het gevolg is.
  4. Parkinclusive Global bv is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door derden als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet op bewuste roekeloosheid zijdens Parkinclusive Global bv. Parkinclusive Global bv is niet aansprakelijk voor autoruit schade.
  5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. Parkinclusive Global bv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

7. Parkinclusive Global bv is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de door klant verstrekte informatie.

8. Wanneer blijkt dat de door de klant geclaimde schade reeds op het voertuig aanwezig was op het moment dat deze bij Parkinclusive Global bv werd ingeleverd, worden er handlingskosten ter grootte van Euro 78,68 (excl. BTW) in rekening gebracht conform convenant regeling administratiekosten (artikel 10 van het convenant).

  Artikel 11 – Overmacht

  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  2. Onder overmacht zijdens Parkinclusive Global bv wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Parkinclusive Global bv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Parkinclusive Global bv niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen door (onder)aannemers of personeel van Parkinclusive Global bv worden daaronder begrepen.
  3. Zodra het voor Parkinclusive Global bv blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmacht situatie heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen, zonder dat de andere partij schadevergoeding is verschuldigd.
  4. Voor zover Parkinclusive Global bv ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels uitvoering heeft gegeven aan de dienst, echter eerder dan de overeengekomen termijn haar werkzaamheden wegens overmacht dient te staken, dan is Parkinclusive Global bv gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte, separaat in rekening te brengen aan de klant. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

  Artikel 12 – Einde van de overeenkomst / annulering

  1. Klant is gerechtigd de overeenkomst kosteloos op te zeggen (annuleren) tot 24 uur voordat de dienst uitgevoerd dient te worden.
  2. Indien klant opzegt (annuleert) in de periode vanaf 24 uur tot de uitvoering van de dienst, dan wel de klant niet verschijnt op het overeengekomen tijdstip (no show), is hij/zij de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.
  3. Parkinclusive Global bv kan de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang opzeggen, onverminderd de overige rechten van Parkinclusive Global bv op grond van wettelijke bepalingen, indien:
  4. klant niet uiterlijk 1 uur voor de uitvoering van de dienst de overeengekomen vergoeding heeft voldaan;
  5. klant tekortschiet in de nakoming van overige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst, nadat Parkinclusive Global bv hem/haar in gebreke heeft gesteld en ook na verstrijking van een redelijke (herstel)termijn, tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Voor de toepassing van dit onderdeel is een ingebrekestelling elke mededeling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat Parkinclusive Global bv nakoming verlangt;
  6. na het sluiten van de overeenkomst Parkinclusive Global bv ter kennis genomen omstandigheden gegrond zijn dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
  7. klant in staat van faillissement is verklaard, aan hem/haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, door beslaglegging, door onder curatele stelling of anderszins het vrije beheer of de vrije beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen verliest, één en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden of klant buiten faillissement of schuldeisers een akkoord heeft aangeboden;
  8. klant overlijdt

  Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

  Parkinclusive Global bv is eigenaar van alle rechten van intellectueel eigendom op haar woord- en beeldmerken, handelsnamen en domeinnamen, zoals deze (ook) vermeld staan op haar website (www.centralparking.nl). Klant is niet gerechtigd deze zaken te gebruiken, kopiëren, verveelvoudigen en/of openbaar maken, tenzij Parkinclusive Global bv hier vooraf schriftelijk haar toestemming voor geeft.

  Artikel 14 – Vrijwaring

  1. Klant vrijwaart Parkinclusive Global bv voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Parkinclusive Global bv toerekenbaar is.
  2. Indien Parkinclusive Global bv uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden Parkinclusive Global bv, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Parkinclusive Global bv zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de klant en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

  Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschilbeslechting

  1. Op alle overeenkomsten welke Parkinclusive Global bv sluit met de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, welke Parkinclusive Global bv sluit met de klant of uit andere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter, door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam behandeld worden.
  3. Afgezien van hetgeen onder artikel 15 lid 2 van deze algemene voorwaarden is bepaald, behoudt Parkinclusive Global bv zich het recht voor om de klant te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaats van de klant.
  Centralparking